Oleh: Abdul Kadir Audah

DAFTAR ISI

PENGANTAR
DO’A
RIWAYAT RINGKAS ABDUL KADIR AUDAH

I. PERMAAFAN KEPADA UNDANG-UNDANG
1.1 Undang-undang menutup kemungkinan berbicara
1.2 Bagaimana Hakim bisa berlepas diri.?
1.3 Hakim tak bisa berlepas diri dalam keadaan rakyat tertekan
1.4 Hakim tak boleh berlepas diri dalam masyarakat anarkis
1.5 Hakim tak boleh berdiam diri pada bangsa yang berpaling dari agama dan moral
1.6 Bilakah Hakim bisa berdiam diri.?
1.7 Silakan marah siapa mau.!

II. SAYA HAKIM, TETAPI SEORANG MUSLIM
2.1 Hakim muslim yang berdiam diri adalah kufur
2.2 Seorang muslim tak boleh taat dalam maksiat kepada Alloh
2.3 Seorang muslim wajib amar-makruf nahi mungkar
2.4 Itulah peraturan islam
2.5 Tiap-tiap muslim wajib menunaikan kewajiban

III. FUNGSI UNDANG-UNDANG

IV. POKOK-POKOK PERUNDANG-UNDANGAN
4.1 Undang-undang tiap bangsa, sebagian dari bangsa itu sendiri
4.2 Perundang-undangan kita asing bagi kita
4.3 Undang-undang dibentuk untuk menjaga keyakinan
4.4 Undang-undang menuntun rakyat kepada kebaikan
4.5 Undang-undang menjaga rakyat (bangsa) dari penindasan
1. Simpanan pound sterling Mesir
2. Perundang-undangan mesir untuk melayani penjajah
4.6 Pokok dan pokok

V. BILAKAH UNDANG-UNDANG ITU MEMPUNYAI KEKUASAAN.?

5.1 Undang-undang dari segi kekuasaannya :

5.1.1 Macam yang pertama : Kekuasaan (gezag) Undang-undang yang terdiri dari unsur-unsur kejiwaan (geestelijk) dan unsur ancaman (sanctie) bersama-sama.
1. Syari’at Islamlah yang paling cocok dengan ini
2. Perbedaan terpenting antara khuluknya Syari’at dan naturnya Undang-undang ciptaan manusia:
a. Dari segi unsur kejiwaan
b. Dari segi moral
c. Dari segi sumber

5.1.2 Macam yang kedua : Kekuasaan Undang-undang atas unsur ancaman (sanctie) nya saja.
1. Perundang-undangan ciptaan manusia sebelum dan sesudah revolusi perancis
2. Batu besar yang melindas hancur undang-undang
3. Cara Syari’at mengatasi kesulitan ini

5.1.3 Macam yang ketiga : Kekuasaan Undang-undang yang terdiri atas unsur paksaan (sanctie) semata; dan tetapi nas (materi) undang-undangnya bertentangan dengan kehendak masyarakat, keluar dari norma-norma budi pekerti yang diwarisi mereka dan peradaban yang telah diakui oleh masyarakat itu.
1. Perundang-undangan mesir ditilik dari segi ini
2. Imperialislah yang membawa perundang-undangan ini di negeri kita
3. Dalil yang dangkal

5.2 Kemunduran kaum muslimin bukan karena Syari’at

VI. PERUNDANG-UNDANGAN CIPTAAN MANUSIA DIBATALKAN OLEH ISLAM
6.1 Ketentuan hukum undang-undang yang menyalahi Qur’an dan Sunnah
6.2 Dalil-dalil atas batalnya undang-undang ciptaan manusia

VII. UNDANG-UNDANG CIPTAAN MANUSIA BATAL DENGAN MENGHUKUM DIRINYA SENDIRI
7.1 Undang-undang Dasar membatalkan apa yang menyalahi islam
7.2 Undang-undang yang menyalahi Syari’at membawa batalnya undang-undang itu
7.3 Undang-undang yang keluar dari fungsi dan pokoknya membatalkan dirinya sendiri

VIII. APA YANG TELAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG CIPTAAN MANUSIA KEPADA KITA.?
8.1 Undang-undang ini mewariskan pertentangan dan kekacauan
8.2 Mesir sebagai umpama
8.3 Mesir negeri islam dari abad ke abad
8.4 Apa yang diperbuat mesir yang islam terhadap islam.?
8.5 Negara mesir beragama islam tetapi menghampakan islam
8.6 Pemerintah mesir yang islam memperbolehkan apa yang haram
8.7 Pemerintah islam mencegah untuk mengajarkan agama islam
8.8 Pemerintah islam memburu-buru pemimpin-pemimpin (islam)
8.9 Berpalingnya pemerintah islam dari islam

IX. KERUGIAN KITA DI MEDAN KEMERDEKAAN KARENA BERPALING DARI ISLAM
9.1 Bagaimana cara inggris memasuki mesir.?
9.2 Logika pemerintah dan pemimpin
9.3 Logika yang seperti ini tidak diridhai oleh islam
9.4 Islam tak rela kaum muslimin hina
9.5 Islam tak diam terhadap kaum penyerang
9.6 Jihad terhadap musuh-musuh islam wajib atas setiap muslim
9.7 Jihad itu fardhu kifayah atau fardhu ‘ain.?
9.8 Islam mewajibkan bersiap dan waspada
9.9 Muslim tak boleh keberatan menghadapi musuh
9.10 Islam tersiar dengan jihad kaum mujahidin
9.11 Ketentuan islam dan kejadian sejarah
9.12 Bagaimana perjanjian tahun 1936 dipraktekkan.?
9.13 Kita tidak mengerti lagi
9.14 Logika yang ajaib
9.15 Keanehan yang tidak putus-putusnya
9.16 Apakah mereka orang islam.?

X. UNDANG-UNDANG CIPTAAN MANUSIA MENGGENCET SUSUNAN MASYARAKAT ISLAM
10.1 Susunan masyarakat menurut islam
10.2 Asas-asas peraturan sosial islam
1. Persamaan yang penuh antara sesama manusia
2. Keadilan mutlak
3. Kemerdekaan dalam arti kata yang luas
4. Persaudaraan
5. Persatuan
6. Tolong-menolong
7. Menjauhi segala yang haram
8. Menghiasi diri dengan sifat-sifat utama
9. Berkuasa pada milik Alloh
10. Membagi-bagi harta kekayaan
11. Kebaikan dan kasih-sayang
12. Berpegang dengan musyawarah

XI. DASAR-DASAR SOSIAL KITA DEWASA INI

XII. KENAPA DIADAKAN TIRAI ANTARA KAUM MUSLIMIN DAN ISLAM.?
12.1 IMPERIALISME
Permusuhan imperialisme terhadap islam adalah wajar
1. Cara-cara imperialis memerangi islam
2. Pemisahan Agama dan Negara
3. Tak ada alasan untuk membandingkan negeri-negeri Islam dengan Eropa
4. Agama tidak memundurkan bangsa
5. Kembali kepada masalah imperialisme
6. Gelanggang yang seru
12.2 PEMERINTAHAN ISLAM
Apa yang mendorong pemerintah islam memerangi islam.?
1. Jahil tentang hukum-hukum islam
2. Takut hilangnya kursi kekuasaan

XIII. PENUTUP
WAHAI KAUM MUSLIMIN SEKARANG MASANYA KAMU BERGERAK.!

=====================================================

ISLAM dan PERUNDANG-UNDANGAN
Al Islam wa Audha’unal Qanuniyyah
Oleh: Abdul Kadir Audah
Alih bahasa: K.H Firdaus A.N.
Diterbitkan pertama kali oleh Departemen Agama RI, Jakarta, 1959
Penerbit PT. Bulan Bintang, Cetakan 6, 20 Agustus 1984
Jalan Kramat Kwitang I/8, Jakarta 10420, Indonesia

Advertisements