Oleh : Ahmad Zaki Yamani, MCJ.LL.M

DAFTAR ISI

LITERATUR

KATA PENGANTAR

MUKADDIMAH
BEBASNYA SYARI’AT ISLAM DALAM PERTARUNGAN IDEOLOGI ANTARA KAPITALISME DAN KOMUNISME
1. Peranan Agama dalam Sejarah Umat manusia
2. Malapetaka menimpa Agama
3. Gejala-gejala kembalinya Agama untuk memainkan peranannya
4. Gerakan-gerakan pembaharuan dalam Islam

BAB PERTAMA : KEMAMPUAN SYARI’AT BUAT MENGALAMI PERTUMBUHAN, PERKEMBANGAN DAN PEMBAHARUAN

Pasal Pertama :
1. Sumber-sumber pertumbuhan dan perkembangan Syari’at
2. Pengertian Syari’at : Maknanya yang luas dan yang terbatas
3. Perkembangan Syari’at dan Sumber-sumbernya
4. Pengaruh Lingkungan
5. Qiyas, Istihsan dan Mashalih Mursalah

Pasal Kedua :
Kepentingan umum sebagai pangkal pertumbuhan dan perkembangan Syari’at.Pengertian Maslahat atau Kepentingan umum menurut Fuqaha
1. Kepentingan umum sebagai dasar buat memperlunak sebahagian hukum atau membekukannya
2. Pendapat Fuqaha mengenai soal merobah hukum-hukum Syari’at berdasarkan kepentingan umum

Pasal Ketiga :
Penyebab-penyebab lain bagi perobahan dan perkembangan hukum
1. Pengaruh Adat dalam merobah hukum
2. Pengaruh ‘Illat dan hikmah dalam merobah hukum
3. Arti sifat keagamaan bagi hukum-hukum Syari’at
4. Tuduhan terbelakang sebabnya ialah karena menutup pintu Ijtihad

BAB KEDUA : IDE SOSIALISME DALAM TASYRY’ ISLAM

Pasal Pertama :
Keseimbangan antara hak-hak Jama’ah (Masyarakat) dan hak-hak Perorangan (Pribadi)
1. Pertentangan antara hak perorangan dengan hak-hak jama’ah menjadi penyebab pertentangan aliran-aliran dunia
2. Ide Sosialisme ciri terpenting dari Undang-undang Islami
3. Kewajiban-kewajiban Sosial menjadi Dasar idealisme ini
4. Dalam masyarakat adil, pengajaran itu merupakan keharusan
5. Ciri-ciri khas Sosialisme Islam

Pasal Kedua :
Hak milik dan perimbangan antara hak-hak perorangan dan masyarakat
1. Milik Perorangan sebab utama pertentangan Kapitalisme dengan Komunisme
2. Gambaran milik perorangan dalam Islam
3. Milik Perorangan terhadap harta merupakan tugas sosial
4. Batas-batas hak perorangan
5. Penerangan Teori Ta’assuf dalam menggunakan hak
6. Sovyet Rusia meminjam dari Duguit sebahagian dari apa yang direguknya dari Syari’at Islam
7. Penerapan Sosialisme tentang hak milik dalam keadaan-keadaan darurat
8. Meluaskan pengertian-pengertian keadaan-keadaan darurat
9. Milik perorangan dalam Islam lebih luas dari milik bersama
10. Gambaran milik bersama dalam Islam berbeda dengan pengertiannya dalam Komunisme
11. Teori Duguit

Pasal Ketiga :
Penerangan lain dari ide Sosialisme
1. Ide Sosialisme dalam Ibadat
2. Ide Sosialisme dalam ‘Amar ma’ruf nahi munkar

BAB KETIGA : KESEIMBANGAN ANTARA HAK-HAK SIASAT DAN HAK-HAK PENGHIDUPAN

Pasal Pertama :
Jaminan kemerdekaan dalam Islam
1. Pandangan Islan yang Seimbang terhadap hak penghidupan dan politik individu
2. Persamaan dan kewajiban
3. Jaminan Kemerdekaan-kemerdekaan pribadi
4. Kebebasan Diri
5. Kebebasan Memiliki
6. Kebebasan Tempat tinggal
7. Kebebasan Bekerja dan berusaha
8. Kebebasan Pendapat
9. Kebebasan Aqidah
10. Kebebasan Pendidikan dan pengajaran

Pasal Kedua :
Jaminan Sosial
1. Jaminan Hak-hak materi dan penghidupan dalam Islam
2. Sebab-sebab berhak mendapat Jaminan Sosial
3. Pelaksaaan Jaminan Sosial
4. Sumber-sumber biaya Jaminan Sosial

PENUTUP

================================================================================
SYARI’AT ISLAM YANG ABADI
Menjawab Tantangan Masa Kini
Oleh: Ahmad Zaki Yamani, MCJ. LL.M
Alih bahasa: Mahyuddin Syaf
Penerbit PT. ALMA’ARIF, Cetakan ke II : 1980
Jalan Tamblong No. 48-50,Telp: 50708 – 57177 – 58332 Bandung, INDONESIA

Advertisements